Category Archives: Motverka handelshinder

När du ska Ta Ut ett Företag Lån

Det finns tusentals olika typer av småföretag. Varje företag är unikt på sitt sätt. Men en röd tråd som löper genom varje litet företag – oavsett vilken-typ – är behovet av adekvat finansiering.

För alla företagare, det kommer att komma en gång under livet av sin verksamhet när de behöver mer kapital. För vissa företag, en start lån kommer att ta företaget från planeringsstadiet och fram mot skapandet av ett riktigt företag. För andra entreprenörer, lån med skuld hos kronofogden utan säkerhet etablerade företag kommer att behöva en fond för infusion för att flytta framåt. För andra, en cash crunch kommer att kräva ett akut lån och snabb tillgång till pengar.

Men att ta ut ett lån är inte ett litet beslut – vill du inte låna mer än du kan betala tillbaka, och du måste betala ränta på endera sättet. I fall av en allvarlig nödsituation, som du inte har massor av val om när du ska ta ett lån. Men om du är ute efter att komma igång eller att växa, har du mycket mer flexibilitet. Så, när är rätt tid att ta ett lån? För tidigt och att du betalar mer ränta än vad du behöver, plus att du kanske inte kan göra fullt bruk av kontanter. För sent och du riskerar att få fastnat i en underprissättning lån och betala en arm och ett ben i ränta och avgifter. Hur känner du dig?

Motverka handelshinder

De tekniska handelshindren har ökat i relativ betydelse sedan 1970-talet. Behovet att ge handelsintressena ett starkare inflytan­de när länder utarbetar bl.a. tekniska föreskrifter ledde därför fram till ett särskilt avtal i Tokyorundan, vilket därefter revidera­des och byggdes ut i Uruguayrundan. Avtalet kallas i dagligt tal för ”TBT-avtalet” (TBT = ”Technical Barriers to Trade”) och om­fattar både industri- och jordbruksvaror.

Avtalet reglerar tillkomst och tillämpning av tekniska före­skrifter, standarder (inkl. förpacknings-, märknings- och etikette- ringskrav) samt förfaranden för bedömning av överensstämmelse med tekniska regler (t.ex. provning, certifiering och ackredite- ring), utarbetade av statliga och lokala myndigheter samt enskil­da organ. Endast statliga myndigheter är bundna av avtalet.

Avtalet använder begreppet ”tekniska föreskrifter” för stan­darder som är tvingande och ”standarder” för frivilliga standar­der.

Begreppen föreskrift och standard omfattar inte enbart en va­ras egenskaper utan också relaterade processer och tillverknings­metoder, s.k. PPMs (”Processes and Production Methods”), men endast i den mån de påverkar produkternas kvalitet eller andra egenskaper. Det är alltså inte tillåtet att förbjuda importen av en vara enbart därför att varan tillverkats i ett land med lägre miljö­krav än importlandet.

Motverka handelshinder

Tekniska handelshinder har som regel inte införts i syfte att för­svåra handeln. Inte desto mindre kan olikheter mellan länders tekniska föreskrifter/standarder samt provningsarrangemang för­svåra och hindra handeln över gränserna.