Exportsubventioner

Med de nya reglerna har subventioner för industrivaror kategori- serats i tre olika grupper: förbjudna, angripbara (”actionable”) och icke angripbara stöd.

Förbjudna är:

Subventioner till företag på villkor att de använder inhemska framför importerade insatsvaror;

Exportsubventioner (utom för jordbruksvaror).

Exportsubventionsförbudet gäller nu i princip för alla WTO- medlemmar. För u-länder och de länder som befinner sig i om­vandlingen från planekonomi till marknadsekonomi, dvs. länder­na i Central- och Östeuropa, gäller dock särskilda övergångs­tider. De minst utvecklade u-länderna eller u-länder med en brut­tonationalinkomst (BNI) per capita under 1 000 USD är helt un­dantagna från förbudet.

WTO:s definition av subvention

Varje finansiellt bidrag, inkl. inkomst- eller prisstöd, från re­gering eller offentlig myndighet som innebär en förmån, ex- v empelvis: :

Bidrag, lån, kapitaltillskott eller lånegarantier;

Avstående från statsinkomster (t.ex. skatterabatter); I

Tillhandahållande av varor eller tjänster (utom allmän infrastruktur) eller upphandling av varor;

Utbetalningar via fonder.

Exempel på förbjudna exportsubventioner

Direkta subventioner till företag beroende på hur mycket de exporterar;

System dar exportörer får förfoga över del av intjänad va­luta eller premieras på liknande sätt;

Interna transport- och fraktavgifter som är lägre för ex­port- än för inhemska leveranser;

Tillhandahållande av insatsvaror eller tjänster för produk­tion av varor som exporteras, på gynnsammare villkor an de som avsätts på den inhemska marknaden;

Befrielse vid export från direkta skatter;

Befrielse från indirekta skatter {såsom moms) utöver dem som tas ut vid försäljning på hemmamarknaden samt från sådana skatter utöver vad som faktiskt utgått på insatsva­ror och tjänster i tidigare tillverkningsled;

Avskrivning eller restitution av importavgifter för varor som importeras och används i tillverkning av exportvaror utöver vad som faktiskt tas ut vid importen (härmed god­känns bl.a. normal tullrestitution och råvarukostnadsut- jämningssystem);

Exportgarantiprogram eller exportkrediter på villkor som är förmånligare an vad som motsvarar de faktiska kredit- eller försäkringskostnaderna (dock är förbudet för export­krediter inte strängare än vad som gäller inom den s.k. Consensus-överenskommelsen i OECD)