Bekräftelse av gällande regler

Just utvidgningen av exportsubventionsförbudet utgör det verkligt nya i avtalet och bör på sikt leda till en minskning av den globala subventioneringen. I den angripbara (”actionable”) kategorin faller alla subven­tioner som klassas som selektiva, dvs. sådana som ges endast till ett företag eller grupp av företag eller som begränsas till ett geo­grafiskt område. Allvarlig skada (”serious prejudice”) på andra WTO-medlem- mars intressen presumeras uppstå: håll i produktionen. Ett annat krav är att det investerande företa­get måste exportera en del av den produktion som investeringen resulterar i. Skälen till dessa villkor är oftast att skydda den in­hemska industrin och/eller att förhindra valutautflöde.

I början av Uruguay rundan var denna fråga högt prioriterad av särskilt USA som ville få till stånd ett omfattande investerings- avtal. Intresset från övriga länder var ljummare och från u-län- derna obefintligt.

Förhandlingarna resulterade i ett tämligen tunt avtal som för­bjuder bl.a. följande investeringsvillkor:

  • Krav på visst lokalt innehåll i produktionen;
  • Krav på viss relation mellan import och export för berört före­tag;
  • Begränsning av import i förhållande till den främmande valuta företaget intjänar;
  • Begränsning av export i förhållande till företagets lokala pro­duktion.
  • Avtalet gäller enbart villkor i samband med varuhandel men om­fattar både nya och redan gjorda investeringar.

Alla villkor som strider mot avtalet ska anmälas till WTO och avvecklas:

  • 1 januari 1997 för i-länder;
  • 1 januari 2000 för u-länder; och
  • 1 januari 2002 för länderna i MUL-kretsen.

Bekräftelse av gällande regler

Avtalet är en smula paradoxalt eftersom de villkor som förbjuds redan strider mot GATT:s grundläggande krav på nationell be­handling och förbud mot kvantitativa restriktioner. Att alla län­der ges en nådatid innan dessa villkor måste upphöra betyder att WTO-medlemmarna fått ett tidsbegränsat undantag från förplik­telser som de redan är bundna av. Detta förutsätter dock att de anmäls till WTO, annars gäller förbudet omedelbart.

Det återstår att se om efterlevnaden blir bättre bara för att re­dan gällande förbud nu explicit uttrycks. Avtalet kommer att ses över före sekelskiftet då man bl.a. ska bedöma önskvärdheten av att komplettera avtalet med investeringsregler och konkurrens­politik.